Obligātās civiltiesiskās transportlīdzekļa apdrošināšanas jeb OCTA polises iespējams iegādāties pie licencētām apdrošināšanas sabiedrībām, pie apdrošināšanas kompāniju aģentiem, kā arī pie apdrošināšanas starpniekiem jeb brokeriem.
Apdrošināšanas sabiedrības Latvijā, kuras piedāvā OCTA apdrošināšanu:

 • “BALTA”;
 • “Baltijas apdrošināšanas nams”;
 • “Baltikums”;
 • “BALVA”;
 • “BTA”;
 • “ERGO” Latvija;
 • “Gjensidige” Baltic;
 • “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle;
 • “Seesam” Latvia;
 • “Swedbank” apdrošināšana.

Pateicoties 2008. gada jūnijā ieviestajām izmaiņām likumdošanā, kas paredzēja e-polises ieviešanu, sākās strauja OCTA tirdzniecība internetā, kas līdz šim ir ieguvusi arvien pieaugošu popularitāti. Ar OCTA tirdzniecību internetā nodarbojas gan apdrošināšanas kompānijas, gan apdrošināšanas brokeri, tāpēc likumdošanā ieviestās izmaiņas paredz OCTA polises iegādāšanos gan klātienē pie apdrošinātāja (apdrošināšanas sabiedrības vai brokera) vai e-polises iegādāšanos internetā (apdrošināšanas sabiedrības vai brokera mājaslapā). Jāpiemin, ka apdrošināšanas brokeri internetā, pielietojot OCTA polises cenas kalkulatorus, piedāvā nevis vienas konkrētas apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas piedāvājumus, bet gan visu apdrošināšanas kompāniju apdrošināšanas piedāvājumus, no kuriem klients var izvēlēties sev piemērotāko un izdevīgāko.

Jāpiemin, ka OCTA polisei ir vairāki veidi – standartlīgums, robežapdrošināšanas līgums, kā arī zaļā karte. Jāpiemin, ka internetā iespējams iegādāties tikai standartlīgumu, bet robežapdrošināšanas līgums un zaļā karte ir noformējami tikai klātienē.

Apmaksāt OCTA polisi, atkarībā no tās iegādes veida (klātienē vai internetā), iespējams skaidrā naudā, ar bankas maksājumu karti (kredītkarti vai debetkarti), internetbanku vai pārskaitījumu.
Noslēdzot OCTA līgumu klātienē, apdrošināšanas ņēmējam tiek izsniegta polises izdruka, noslēdzot līgumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, polise tiek nosūtīta uz apdrošināšanas ņēmēja e-pasta adresi, noslēdzot līgumu internetā, e-polise tiek nosūtīta uz apdrošināšanas ņēmēja e-pasta adresi. Nepieciešamības gadījumā apdrošināšanas ņēmējs elektroniski nosūtīto polisi var izdrukāt.

Līdz ar ieviestajām izmaiņām OCTA polises oriģināls vairs nav iepriekš ierastās zaļās veidlapas veidā, bet gan tiek parakstīta un izsniegta izdrukas veidā uz baltas vai citas krāsas veidlapas, kā katrs apdrošinātājs nolemj. OCTA polises oriģināls, pārvietojoties Latvijas Republikas robežās, nav obligāti jāņem līdzi, jo nepieciešamības gadījumā, piemēram, policijai apturot transportlīdzekļa vadītāju, tiem ir piekļuve apdrošināto transportlīdzekļu datu bāzēm (LTAB vai CSDD), kur ir iespējams pārliecināties par konkrētā transportlīdzekļa apdrošināšanas spēkā esamību vai neesamību. Turpretī, dodoties ārpus Latvijas robežām uz ārvalstīm, OCTA polises oriģināls vai izdruka no interneta ir jāņem līdzi, jo ārvalstu policistiem nav piekļuves vienotai, starptautiskai datubāzei, tāpēc OCTA polise sniegs iespēju ārvalstu policistiem veikt precīzu apdrošināšanas pārbaudi.

Nobeigumā jāuzsver, ka OCTA polises esamība ir obligāta un par braukšanu bez tās pienākas sods, kas ietver gan naudas sodu (fiziskām personām – no 85 līdz 120 eiro, juridiskām personām – no 280 līdz 430 eiro), gan soda punktus (2 soda punktus kā fiziskām, tā juridiskām personām.

Obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšana jeb OCTA, kā jau var noprast pēc nosaukuma vārdu salikuma, ir obligāta, un par piedalīšanos ceļu satiksmē bez OCTA apdrošināšanas polises pienākas sods. Sods par OCTA apdrošināšanas polisi nepienākas vien tādā gadījumā, kad transportlīdzeklis ir, taču tas netiek lietots, piedaloties ceļu satiksmē. Kāds un kāda apmēra sods pienākas par braukšanu bez OCTA polises, ir noskaidrojams raksta turpinājumā.

Mazliet precizējot OCTA nepieciešamību, jāsaka, ka tā, balstoties uz OCTA likumu, nepieciešama visiem sauszemes motorizētajiem transportlīdzekļiem, kas piedalās ES valstu un EEZ valstu teritorijas ceļu satiksmē. Kā zināms, OCTA polise sedz zaudējumus, ko transportlīdzekļa vadītājs ceļu satiksmes negadījumā nodara trešajai personai vai trešās personas mantai. Lai uzlabotu kopējo ceļu satiksmes drošību un samazinātu neapdrošināto skaitu, ir izstrādāta un pastāvīgi tiek pilnveidota sodu sistēma, kas attiecas uz braukšanu bez OCTA un ietver gan naudas sodus, gan citas sankcijas, kas šajā gadījumā ir soda punkti.

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu sods par piedalīšanos ceļu satiksmē bez OCTA apdrošināšanas var būt sekojošs:

 • Fiziskām personām – 85 līdz 120 eiro un 2 soda punkti;
 • Juridiskām personām (par transportlīdzekļa došanu norīkojumā bez OCTA) – 300 līdz 450 eiro un 2 soda punkti.

Lieki pieminēt, ka pastāvīga soda punktu piešķiršana laikā gaitā personu var atstāt bez autovadītāja tiesībām. Liela daļa Latvijas iedzīvotāju piedalās ceļu satiksmē bez OCTA apdrošināšanas, tādējādi cerot ietaupīt naudu, tomēr lieki teikt, ka sods par braukšanu bez OCTA apdrošināšanas ir krietni lielāks par apdrošināšanas prēmijas apmēru pat gadā, par morālo kaitējumu un materiālajiem zaudējumiem, kas var rasties ceļu satiksmes negadījumā un kas vainīgajai pusei (transportlīdzekļa vadītājam personīgi) OCTA neesamības gadījumā ir jāatlīdzina cietušajai pusei, nemaz nerunājot.

Jāpiemin Lielbritānijas transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja veiktie pētījumi, kas pierāda, ka tie transportlīdzekļu īpašnieki, kuri neapdrošina savus spēkratus, ar ievērojami lielāku pārsvaru izdara arī citus pārkāpumus, piemēram, brauc alkohola reibumā, brauc ar transportlīdzekli tehniski neatbilstošā stāvoklī, kā arī ir iesaistīti ceļu satiksmes negadījos ar smagām sekām. Šī iemesla dēļ arī Latvijā pastāvīgi tiek pilnveidota sodu sistēma, kas bargi sodītu tos transportlīdzekļu vadītājus, kuri ir potenciāls drauds ne vien visiem ceļu satiksmes dalībniekiem, bet arī sabiedrībai kopumā.

Būtiski pieminēt, ka mūsdienu fotoradari ir spējīgi fiksēt transportlīdzekļus, kas piedalās ceļu satiksmē bez OCTA apdrošināšanas, tādējādi, pārvietojoties pa Latvijas Republikas ceļiem, pastāv iespēja maksāt sodu pat vairākas reizes dienā.

OCTA polise paredz transportlīdzekļa īpašnieka vai pilntiesīga tā vadītāja civiltiesisko atbildību par nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai vai tās mantai, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma laikā.
Zaudējumus, kas radušies OCTA apdrošināšanas laikā, sedz tā apdrošināšanas sabiedrība, kas ir apdrošinājusi vainīgā jeb nodarījumā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Gadījumā, ja ceļu satiksmes negadījumu izraisījušajam transportlīdzeklim nav spēkā esošas OCTA polises, zaudējumus sedz LTAB jeb Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, bet vēlāk šie zaudējumi tiek piedzīti no vainīgās personas.
OCTA apdrošināšana sedz gan kaitējumu, kas nodarīts personai, gan materiālos zaudējumus, kas nodarīti mantai. Iestājoties apdrošināšanas gadījumiem, vainīgo transportlīdzekļu īpašnieku OCTA apdrošinātāji sedz zaudējumus cietušajām personām, nepārsniedzot šādus atbildības limitus:

 • personām nodarīto kaitējumu atlīdzināšanai līdz 5 000 000 eiro neatkarīgi no trešo personu skaita;
 • mantai nodarīto kaitējumu atlīdzināšanai līdz 1 000 000 eiro neatkarīgi no trešo personu skaita.

OCTA polise sedz riskus, kas var radīt zaudējumus mantai. Šie riski ir:

 • transportlīdzekļa bojājumi;
 • transportlīdzekļa bojāeja (tehniski neiespējams vai ekonomiski nepamatots remonts);
 • transportlīdzekļa evakuācija no ceļu satiksmes negadījuma vietas līdz tā īpašnieka vai lietotāja remonta vietai vai dzīvesvietai jebkurā Latvijas vietā;
 • ceļu, būvju un ēku bojājumi, ja to īpašnieks ir pieprasījis zaudējumu atlīdzību par tiem nodarīto kaitējumu;
  kaitējums videi.

OCTA polise sedz arī tos riskus, kas var radīt zaudējumus personai. Šie riski ir:

 • cietušās personas nogādāšana, ievietošana, uzturēšana, diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas iestādēs;
 • cietušās personas kopšana;
 • ārstniecisko līdzekļu iegāde un ārstnieciskais uzturs;
 • ārstēšanās mājas apstākļos, tajā skaitā arī ceļa izdevumi, kas rodas, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādes;
 • protezēšana, endoprotezēšana un tehnisko palīglīdzekļu iegāde vai noma;
  nesaņemtie ienākumi, kas radušies pārejošas darbnespējas dēļ;
 • kompensācija par darbspēju zudumu;
 • kompensācija par apgādnieka nāvi, kas ietver nesaņemtos ienākumus, kas pienākas apgādājamajiem, un apbedīšanas izdevumus.

OCTA polise sedz arī nemateriālos zaudējumus jeb morālo kaitējumu, kas saistīts ar sāpēm un ciešanām par:

 • cietušā fizisko traumu;
 • cietušā sakropļojumu vai invaliditāti;
 • laulātā, apgādājamā vai apgādnieka nāvi;
 • apgādājamā vai apgādnieka I grupas invaliditāti;
 • par mantai nodarītajiem zaudējumiem.